Zajęcia projektu PDF Drukuj Email
(3 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 01 Maj 2014 17:15
Rozmiar tekstu:


Projekt „Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”

UMOWA NR: POKL.09.01.02-28-111/13-00

Projekt  finansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

    

więcej zdjęć...

ZADANIE 1.  ZAJĘCIA  DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z  JĘZYKA POLSKIEGO  DLA UCZNIÓW KLAS III LO

Zajęcia realizowane są w okresie od 1.10.2013 do 30.06.2015r. i mają na celu wyrównanie braków w wiadomościach, doskonalenie u uczniów umiejętności językowych w zakresie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania, zwiększenie zasobu słownictwa, udoskonalenie umiejętności wykorzystania go w różnych formach wypowiedzi oraz ćwiczenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych a także motywowanie uczniów do samodzielnej pracy, kształcenie umiejętności do uzyskania odpowiedniego poziomu umożliwiającego zdanie egzaminu zewnętrznego Zajęcia prowadzone są aktywizującymi metodami z wykorzystaniem nowych form i metod oraz ICT.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I LICEUM

Zajęcia realizowane są w okresie od 1.10.2013 do 30.06.2015r. i mają na celu wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach matematycznych, uzyskanie odpowiedniego poziomu rozumowania operacyjnego, rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętności logicznego myślenia oraz udoskonalenie pamięci, spostrzegawczości i orientacji przestrzennej a także. kształcenie umiejętności do uzyskania odpowiedniego poziomu umożliwiającego zdanie egzaminu zewnętrznego. Zajęcia prowadzone są aktywizującymi metodami z wykorzystaniem nowych form i metod oraz ICT.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE Z  JĘZYKA ANGIELSKIEGO  I NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW  GIMNAZJUM I LICEUM

Zajęcia realizowane są w okresie od 1.10.2013 do 30.06.2015r. i mają na celu wyrównywanie braków w zakresie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania, zwiększenie zasobu słownictwa oraz kształtować poczucie pewności siebie przy komunikacji z użyciem języka angielskiego i niemieckiego a także  kształcenie umiejętności do uzyskania odpowiedniego poziomu umożliwiającego zdanie egzaminu zewnętrznego. Zajęcia prowadzone są aktywizującymi metodami z wykorzystaniem nowych form i metod oraz ICT.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE Z  JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO DLA UCZNIÓW I-III GIMNAZJUM

Zajęcia realizowane są w okresie od 1.10.2013 do 30.06.2015r. i mają na celu podniesienie wyników nauczania poprzez wyrównywanie braków w zakresie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania, zwiększenie zasobu słownictwa oraz kształtować poczucie pewności siebie przy komunikacji z użyciem języka ukraińskiego a także  kształcenie umiejętności do uzyskania odpowiedniego poziomu umożliwiającego zdanie egzaminu zewnętrznego. Zajęcia prowadzone są aktywizującymi metodami z wykorzystaniem nowych form i metod oraz ICT.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE Z  GEOGRAFII , BIOLOGII, WOS, HISTORII  DLA UCZNIÓW KLAS  III LO

Zajęcia realizowane są w okresie od 1.10.2013 do 30.04.2015r. i mają na celu podniesienie wyników nauczania poprzez wyrównanie braków edukacyjnych oraz rozwinięcie wiedzy i umiejętności z zakresu geografii, biologii, WOS, historii  a także  kształcenie umiejętności do uzyskania odpowiedniego poziomu umożliwiającego zdanie egzaminu zewnętrznego (maturalnego).Zajęcia prowadzone są aktywizującymi metodami z wykorzystaniem nowych form i metod oraz ICT.


ZADANIE 2.   KOŁA NAUKOWE  DLA UCZNIÓW  ZDOLNYCH


KOŁO  MATEMATYCZNE   DLA UCZNIÓW KLAS   I - III LO

Zajęcia realizowane są w okresie od   1.10.2013 do 30.06.2015r. Ich celem jest wsparcie dla uczniów zdolnych, którzy swoją wiedzą wykraczają poza program nauczania a także kształtowanie umiejętności podwajające na sprawne i skuteczne przygotowanie się do konkursów i olimpiadach. Zajęcia obejmują materiał wykraczający poza działy programowe narzucone dla lekcji matematyki. Program koła matematycznego zapewnia uczniom zdobycie umiejętności i wiadomości w zakresie kompetencji matematycznych oraz ich praktyczne wykorzystywanie w codziennych sytuacjach. Zajęcia prowadzone są aktywizującymi metodami z wykorzystaniem nowych form i metod oraz ICT. Efektem realizacji działania jest:  przygotowanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.

KOŁO INFORMATYCZNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM  I  LO

Zajęcia realizowane są w okresie od  1.10.2013 do 30.06.2015r. Ich celem jest: wsparcie dla uczniów zdolnych, którzy swoją wiedzą wykraczają poza program nauczania a także kształtowanie umiejętności podwajające na sprawne i skuteczne przygotowanie się do konkursów i olimpiadach. Zajęcia obejmują materiał wykraczający poza działy programowe narzucone dla lekcji informatyki. Program koła informatycznego zapewnia uczniom zdobycie umiejętności i wiadomości w zakresie ICT oraz ich praktyczne wykorzystywanie w codziennych sytuacjach. Praktyczny wymiar wiedzy o ICT powinien zostać osiągnięty poprzez umożliwienie rozwoju umiejętności typowych dla ICT oraz umiejętności ponadprzedmiotowych, określanych mianem kompetencji kluczowych, takich jak: uczenie się, współpracę i współdziałanie, poszukiwanie i porządkowanie informacji, myślenie i doskonalenie się. Ponadto uczniowie pracują z programem Adobe Photoshop, CorrelDraw. Zajęcia prowadzone są aktywizującymi metodami z wykorzystaniem nowych form i metod oraz ICT.
Efektem realizacji działania jest:  przygotowanie i prowadzenie strony internetowej z realizacji projektu, przygotowanie prezentacji multimedialnej z realizacji projektu.

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO 

Zajęcia realizowane są w okresie od 1.10.2013 do 30.06.2015r. Ich celem jest wsparcie dla uczniów zdolnych, którzy swoją wiedzą wykraczają poza program nauczania a także kształtowanie umiejętności podwajające na sprawne i skuteczne przygotowanie się do konkursów i olimpiadach. Zajęcia obejmują materiał wykraczający poza działy programowe Ponadto stwarzają uczniom szansę podnieść umiejętności porozumiewania się w języku angielskim lub niemieckim, usprawniające gramatykę i fonetykę, poszerzające słownictwo.
Efektem realizacji działania jest przygotowanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych , opracowanie i przygotowanie folderu obcojęzycznego w języku: polskim - ukraińskim- angielskim- niemieckim.


ZADANIE 3.  ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE  I  KOŁA NAUKOWE

KOŁO PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNE

Zajęcia realizowane są w okresie od  1.10.2013 do 30.06.2015r. Ich celem jest rozwój zainteresowań oraz zdobycie przez uczniów umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie oraz ich praktyczne wykorzystywanie w codziennych sytuacjach. Praktyczny wymiar wiedzy o przyrodzie powinien zostać osiągnięty poprzez umożliwienie rozwoju umiejętności typowych dla dyscyplin przyrodniczych oraz umiejętności ponadprzedmiotowych, określanych mianem kompetencji kluczowych, takich jak: uczenie się, współpracę i współdziałanie, obserwacje w terenie, poszukiwanie i porządkowanie informacji, myślenie i doskonalenie się. Podczas zajęć uczniowie uczestniczą w rajdach, biwakach, wycieczkach, popularyzują na forum szkoły działalność  turystyczną. Zajęcia prowadzone są aktywizującymi metodami z wykorzystaniem nowych form i metod oraz ICT.

KOŁO FIZYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS  I  - III LO

Zajęcia realizowane są w okresie od  1.10.2013 do 30.06.2015r. i mają na celu rozbudzenie głębszych zainteresowań fizyką. Uczniowie podczas zajęć pozalekcyjnych rozwiązują problemy teoretyczne i praktyczne związane z wykładanym przedmiotem, kształtują umiejętności obserwacji i opisu zjawisk fizycznych, rozbudzają pasję badawczą doskonalą umiejętności wykorzystywania wiedzy fizycznej do wyjaśnienia zjawisk przyrodniczych, uświadamiają sobie , że prawa i modele fizyki mają charakter przybliżony i dotyczą sytuacji wyidealizowanych. Zajęcia prowadzone są aktywizującymi metodami z wykorzystaniem nowych form i metod oraz ICT. Efektem realizacji działania jest  przygotowanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.

KOŁO CHEMICZNE DLA UCZNIÓW KLAS I - III LO

Zajęcia realizowane są w okresie od  1.10.2013 do 30.06.2015r. i mają na celu rozbudzenie głębszych zainteresowań chemią. Uczniowie podczas zajęć będą przeprowadzają eksperymenty przy użyciu odpowiednich przyrządów, rozwiązują problemy teoretyczne i praktyczne związane z wykładanym przedmiotem. Cele: rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań chemicznych, pogłębianie i rozszerzanie wiedzy chemicznej, wyrabianie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy indywidualnej i zbiorowej, kształcenie umiejętności stawiania problemów oraz ich rozwiązywanie, zapoznanie z możliwościami zastosowania zdobytych wiadomości w życiu codziennym, nabycie umiejętności postępowania zgodnego z zasadami dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska. Zajęcia prowadzone są aktywizującymi metodami z wykorzystaniem nowych form i metod oraz ICT.
Efektem realizacji działania jest:  przygotowanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.

KOŁO JĘZYKA  UKRAIŃSKIEGO DLA UCZNIÓW  KLAS   I - III LO

Zajęcia realizowane są w okresie od  1.10.2013 do 30.06.2015r. i mają na celu wzrost motywacji uczniów do nauki języka ukraińskiego, rozwój wszystkich sprawności językowych: słuchania ze zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem, mówienia, pisania, przygotowanie do egzaminu maturalnego, przygotowanie do konkursów językowych, poszerzenie słownictwa. Zajęcia prowadzone są aktywizującymi metodami z wykorzystaniem nowych form i metod oraz ICT. Efektem realizacji działania jest  przygotowanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.

KOŁO FILMOWE

Zajęcia realizowane są  w okresie od  1.10.2013 do 30.06.2015r. Podczas zajęć uczestnicy poznają od strony praktycznej warsztat artysty filmowego i fotografika oraz mają  możliwość konsultowania i realizowania własnych pomysłów filmowych lub projektów fotograficznych. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć poszerzą horyzonty uczestników, a także pogłębią ich wrażliwość estetyczną i rozumienie sztuki. Efektem zajęć będzie nagranie 5 krótkich filmów o szkole, 1 teledysk, youtube- na bieżąco , 1 film z realizacji projektu. Zajęcia prowadzone są aktywizującymi metodami z wykorzystaniem nowych form i metod oraz ICT.

ZAJĘCIA WOKALANO-TANECZNE

Zajęcia realizowane są w okresie od  1.10.2013 do 30.06.2015r. Ich celem jest umożliwienie uczniom nauki tańca, doskonalenie ekspresji ruchowej, przygotowanie prezentacji taneczno-wokalnej, pochodzących z różnych regionów Ukrainy.

ZAJĘCIA  PLASTYCZNE 

Zajęcia realizowane są w okresie od  1.10.2013 do 30.06.2015r. Ich celem jest:rozwój świadomości i ekspresji kulturowej uczniów poprzez rozwój kreatywności, wrażliwości odbioru dzieł sztuki, umiejętności wyrażenia siebie w środowisku artystycznym. Efektem realizacji działania jest:  przygotowanie galerii prac plastycznych, wystawa fotograficzna.

ZADANIE 4.  WSPARCIE  SPECJALISTYCZNE  PEDAGOGA – TERAPEUTY  I    PSYCHOLOGA


WSPARCIE  SPECJALISTYCZNE  PEDAGOGA - TERAPEUTY

Wsparcie indywidualne pedagoga -terapeuty realizowane jest w okresie od  1.10.2013 do 30.06.2015r. Celem wsparcia jest pomoc uczniom wykazującym trudności w uczeniu się, mającym problemy rodzinne lub środowiskowe oraz wymagających wsparcia o charakterze terapeutycznym. Zajęcia prowadzone indywidualnie w zależności od indywidualnych potrzeb i diagnozy danego ucznia.

WSPARCIE  SPECJALITYCZNE  -  PSYCHOLOGA

Wsparcie indywidualne psychologa realizowane jest w okresie od  1.10.2013 do 30.06.2015r. Celem wsparcia jest przygotowanie uczniów do lepszego rozumienia siebie i innych, wyksztalcenie umiejętności radzenia sobie z problemami w nauce i życiu codziennego, wzmocnienie poczucia własnej wartości. Zajęcia prowadzone są  indywidualnie w zależności od indywidualnych potrzeb i diagnozy danego ucznia.


Renata Gąsiorek – koordynator projektu

 

Dziś:

06-12-2022

BIP

Wyszywanka ...

 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...