Zespół Szkół z UJN
Erasmus + , Lic. (LO) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bakun Jarosław   
Piątek, 23 Wrzesień 2022 09:52
Rozmiar tekstu:

REGULAMIN REKRUTACJI

na wyjazd do Hiszpanii w ramach projektu

ROZWÓJ, WSPÓŁPRACA, INNOWACJE – ZWIĘKSZAMY SWOJE SZANSE

nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042004

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus +, Sektor Edukacja Szkolna

 

1§ Postanowienia ogólne

1.     Przedsięwzięcie „Rozwój, współpraca, innowacje – zwiększamy swoje szanse”
o numerze 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042004, w ramach którego planowana jest mobilność edukacyjna (wyjazd zagraniczny) ucznia, współfinansowane jest przez Unię Europejską.

2.     Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławieckie, zwane dalej Organizacją Wysyłającą lub Szkołą.

3.     Organizacją przyjmującą w projekcie jest Plentiful Minds SLU z siedzibą
w Hiszpanii,
zwaną dalej Partnerem Projektu.

4.     W ramach projektu planowana jest realizacja mobilności w terminie 31.10-13.11.2022r.

5.     W mobilności przewiduje się udział 22 uczniów klas liceum oraz 4 opiekunów,
a także 4 nauczycieli i 1 osoby towarzyszącej.

6.     Cele projektu:

a)    Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej szkoły.

b)    Rozbudzenie kreatywności, przedsiębiorczości i motywacji do uczenia się
i rozwoju.

c)    Wzrost świadomości i wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju wśród uczniów.

d)    Rozwój zawodowy nauczycieli poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji oraz wymianę doświadczeń w zakresie innowacyjnych metod prowadzenia zajęć, które zwiększają efektywność pracy nauczycieli.

7.     Uczestnik biorący udział w projekcie nie ponosi kosztów finansowych.

8.     Koszty uczestnictwa pokrywa Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania
w Górowie Iławeckim. Środki finansowe pochodzą z przedsięwzięcia „Rozwój, współpraca, innowacje – zwiększamy swoje szanse” o numerze 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042004.

2§ Zakres wsparcia

1.     W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 22 uczniów z klas liceum,  zwanych dalej Uczestnikami Projektu, oraz 4 nauczycieli, którzy do udziału
w Projekcie zostaną zakwalifikowani na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Szkoły.

2.     W projekcie uczestniczyć mogą uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół
z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

3.     Z projektu nie są wykluczone osoby, które brały już udział w mobilnościach edukacyjnych finansowanych ze środków ERASMUS+ czy POWER, jednak zostaną one zakwalifikowane w pierwszej kolejności na listę rezerwową i będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku, kiedy lista osób zrekrutowanych, dla których udział w projekcie będzie pierwszą możliwością realizacji zagranicznej mobilności, nie będzie zawierać 22 uczestników.

4.     Udział w projekcie jest bezpłatny, wszystkie koszty związane z mobilnością,
a także działania przygotowawcze są pokrywane przez szkołę z dotacji Programu Erasmus+.

5.     Czas trwania mobilności dla każdego Uczestnika wyniesie 12 dni + 2 dni na podróż, w tym:

a)    Realizowany program mobilności dla jednego Uczestnika wynosi łącznie
60-80 godzin;

b)    Zajęcia realizowane będą w sposób ciągły przez 2 kolejne następujące po sobie tygodnie;

c)    Zajęcia będą realizowane przez 5 dni w tygodniu – dni robocze;

d)    Dobowy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 8 godzin;

e)    W ramach mobilności 2 dni (weekend) zostaną wykorzystane na poczet realizacji programu kulturalnego.

6.     Uczestnikowi zostanie wyznaczony opiekun w miejscu odbywania zajęć, który będzie czuwał nad prawidłową realizacją działań przez Uczestnika zgodnie
z wcześniejszym opracowanym i skonstruowanym programem mobilności.

7.     W przypadku choroby lub innych nieoczekiwanych zdarzeń losowych uniemożliwiających stawienie się w miejscu zajęć, Uczestnik ma obowiązek poinformować o tym fakcie, w tym samym dniu, opiekuna w miejscu zajęć oraz koordynatora projektu i szkołę, wskazując jednocześnie dzień powrotu do zajęć celem kontynuowania projektu.

8.     Szczegółowe zasady odbywania mobilności zostaną zawarte w umowie pomiędzy Uczestnikiem, a Organizacją Wysyłającą oraz w regulaminie mobilności.

9.     Uczestnik zakwalifikowany do projektu zobowiązany jest przestrzegać zasad
i reguł zawartych w porozumieniach, regulaminach i umowach dotyczących niniejszego projektu, niestosowanie się do zasad skutkować może wykluczeniem Uczestnika z projektu oraz koniecznością zwrotu poniesionych kosztów.

10.  Jako okres mobilności rozumie się czas trwania zajęć merytorycznych, realizowanych podczas trwania wyjazdu zagranicznego.

11.  Zajęcia merytoryczne realizowane w ramach projektu będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze 6-8 h dziennie.

12.  W ramach mobilności czas wolny poza zajęciami Uczestników zostanie wykorzystany na realizację programu kulturalnego, integrację oraz wypoczynek.

3§ Komisja Rekrutacyjna

1.     Na potrzeby projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna składająca się
z Przewodniczącego Komisji oraz dwóch jej Członków.

2.     W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzić będzie:

a)    Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej – Dyrektor Maria Olga Sycz;

b)    Członek Komisji Rekrutacyjnej – Jarosław Bakun;

c)    Członek Komisji Rekrutacyjnej – Lidia Maksymik.

3.     Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należeć będzie: ogłoszenie naboru do projektu, udzielanie informacji na temat rekrutacji i projektu, weryfikacja złożonych zgłoszeń, stworzenie listy zakwalifikowanych, listy rezerwowych oraz, w razie konieczności, przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

4.     W kwestiach spornych związanych z prowadzeniem naboru Uczestników decyzję podejmuje Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej.

4§ Rekrutacja Uczestników

1.     Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie na podstawie procedury rekrutacyjnej.

2.     Rekrutacja będzie realizowana w terminie 23.09.2022r. – 05.10.2022r.

3.     Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.

4.     W rekrutacji wziąć mogą udział wszyscy uczniowie i uczennice obecnych klas liceum. Wszyscy Uczestnicy mają równe prawo dostępu do informacji.

5.     Informacje o naborze, a także wszystkie niezbędne załączniki zostaną umieszczone na stornie internetowej szkoły tj. www.szkolazdumka.pl.,
w systemie informatycznym, na szkolnym FB, a także w sekretariacie szkoły.

6.     W trakcie trwania Rekrutacji informacji oraz wsparcia udzielają uczniom Członkowie Komisji Rekrutacyjnej oraz koordynator projektu.

7.     Proces rekrutacji będzie składać się z 2 etapów:

ETAP I: wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego,

ETAP II: rozmowa z Komisją Rekrutacyjną oraz zaproponowanie rozwiązania do case study.

8.     Nabór formularzy rekrutacyjnych (ETAP I):

a)    rozpoczyna się 23.09.2022 r.,

b)    kończy 30.09.2022 r. o godzinie 12:00.

9.     Etap II odbędzie się w dniach 4-5.10.2022 r., o czym zostaną poinformowani uczniowie, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu.

10.  W trakcie trwania procedury rekrutacyjnej kandydaci na Uczestników projektu mogą składać dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoły do dnia 30.09.2022 r. do godziny 12:00.

11.  Rekrutacja do projektu będzie się odbywać z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

12.  Chęć udziału w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie szkoły formularza zgłoszeniowego do dnia 30.09.2022 r. do godziny 12:00.

13.  Aby „formularz zgłoszeniowy” został rozpatrzony przez komisję, muszą zostać wypełnione wszystkie wymagane pola. Dokument musi zostać również opatrzony podpisem kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego.

14.  Uczniowie zobowiązani są do przekazywania prawdziwych danych
w dokumentach aplikacyjnych.

15.  Szczegółowe kryteria rekrutacji:

ETAP I: punkty w ramach wybranych kryteriów oceny będą przyznawane na podstawie weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną merytorycznej części „formularza zgłoszeniowego”.

Kryteria oceny merytorycznej:

a)    Kryterium I - Średnia ocen za ostatni zakończony rok nauki. Punkty będą przyznawane według następującego wzoru: średnia ocen x 4 pkt. Kandydat może uzyskać maksymalnie 24 punkty.

b)    Kryterium II – Ocena z języka angielskiego za ostatni zakończony rok nauki. Punkty będą przyznawane według następującego wzoru: ocena x 3,5 pkt. Kandydat może uzyskać maksymalnie 21 punktów.

c)    Kryterium III - Ocena z zachowania za ostatni zakończony rok nauki. Punkty będą przyznawane według następującego wzoru: ocena x 3 pkt. Kandydat może uzyskać maksymalnie 18 punktów.

d)    Kryterium IV - Osiągnięcia w nauce, reprezentowanie szkoły (osiągnięcia, udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sport., reprezentowanie szkoły na zewnątrz). Kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Punktacje przyznaje Komisja Rekrutacyjna po ocenie zaangażowania kandydata.

e)    Kryterium V – Kryterium zmniejszonych szans (zła sytuacja ekonomiczna, niepełna rodzina, rodzina wielodzietna, niepełnosprawność itp.). Kandydat może uzyskać maksymalnie 12 punktów. Punktację przyznaje Komisja Rekrutacyjna po ocenie sytuacji kandydata.

ETAP II: Zaproponowanie rozwiązania case study oraz rozmowa z Komisją Rekrutacyjną. Komisja dokona oceny rozwiązań i rozmowy rekrutacyjnej oraz na tej podstawie dokona wyboru uczestników spośród osób, które zakwalifikowały się do ETAPU II.

16.  Komisja Rekrutacyjna przyznaje punkty według wyżej wymienionych kryteriów po analizie zgłoszenia ucznia, biorąc pod uwagę zasady obiektywizmu i równego traktowania.

17.  W przypadku kryterium IV i V punkty zostają przyznane przez komisję po analizie sytuacji i osiągnięć ucznia po konsultacji z wychowawcami, pedagogiem oraz innymi pracownikami szkoły, jeśli jest to koniczne.

5§ Ogłaszanie wyników naboru oraz procedura odwoławcza

1.     Komisja Rekrutacyjna każdorazowo po przeprowadzeniu etapu I rekrutacji zbierze się w celu oceny formularzy pod względem formalnym oraz merytorycznym i stworzenia listy rankingowej oraz listy rezerwowej do udziału
w projekcie. Następnie wyznaczy dokładny termin rozmów rekrutacyjnych oraz rozwiązania case study (etap II).

2.     Komisja Rekrutacyjna po przeanalizowaniu zgłoszeń kandydatów w ramach etapu I i rozmów rekrutacyjnych w ramach etapu II tworzy listę rankingową, na której umieszcza Uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.

3.     W przypadku, kiedy dwie osoby uzyskają tę samą liczbę punktów w procesie rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna, kluczowe w tym zakresie będzie Kryterium II – ocena z języka angielskiego, a w dalszej kolejności Kryterium IV - osiągnięcia w nauce, reprezentowanie szkoły.

4.     Komisja Rekrutacyjna zbierze się, aby dokonać oceny formularzy w dniu zakończania naboru wniosków.

5.     Wstępna lista osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowe zostaną udostępnione w sekretariacie szkoły w następnym dniu roboczym od zakończenia rekrutacji do godz. 16:00.

6.     Uczniowi, który złożył dokumenty aplikacyjne do projektu przysługuje możliwość wglądu do oceny swojego zgłoszenia u Komisji Rekrutacyjnej po wcześniejszym kontakcie z Członkami Komisji.

7.     W przypadku niezakwalifikowania się Uczestnika do projektu lub z innych powodów, przysługuje mu prawo do wniesienia odwołania.

8.     Procedurę odwoławczą prowadzi dyrektor szkoły.

9.     Odwołanie od decyzji komisji składa się w terminie do 10.10.2022 r. do godz. 12:00 do dyrektora szkoły na piśmie, wskazując w nim niezgodności co do końcowej oceny formularza zgłoszeniowego lub w zakresie procedury rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie i wydaje decyzję o ich uwzględnieniu lub odrzuceniu.

10.  W przypadku, kiedy po ponownym przeliczeniu punktów kandydat uzyska inną liczbę punktów niż po weryfikacji formularza za pierwszym razem komisja przygotuje w sekretariacie zaktualizowaną listę rankingową oraz listę rezerwową do 14.10.2022 r. do godz. 12:00.

11.  Dwoje uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach listy rezerwowej mają prawo do wzięcia udziału w zajęciach przygotowawczych. Jeśli z tego prawa zrezygnuje wskazany Uczestnik to prawo to przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.

12.  Po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych, Uczestnicy niezwłocznie potwierdzają swoją gotowość do udziału w projekcie, w tym poprzez podpisanie umowy.

13.  W przypadku, kiedy Uczestnik zostanie zakwalifikowany na podstawie procedury rekrutacyjnej, może odstąpić od uczestnictwa w projekcie niezwłocznie informując o tym Komisję Rekrutacyjną.

14.  W przypadku rezygnacji lub niepodpisania umowy z zakwalifikowanym Uczestnikiem na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej
z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

15.  Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa będą na bieżąco aktualizowana przez Komisję Rekrutacyjną.

§6 Postanowienia końcowe

1.     Uczestnik projektu ma prawo zgłaszać Realizatorowi Projektu swoje uwagi
i opinie dotyczące przeprowadzonych działań, w tym oceniać pracę opiekunów, celowość i przydatność wsparcia oraz sposób jego realizacji.

2.     Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

3.     Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu sprawował będzie koordynator projektu z ramienia szkoły.

4.     W związku z realizacją projektu w okresie globalnej pandemii COVID-19, terminy oraz niektóre założenia projektu będą mogły ulegać modyfikacjom w trackie jego trwania.

5.     W przypadku zmian spowodowanych oddziaływaniem pośrednim bądź bezpośrednim na działania projektowe, szkoła będzie na bieżąco przekazywać informacje o ewentualnych aktualizacjach.

6.     W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje koordynator projektu z ramienia Organizacji Wysyłającej w porozumieniu
z Komisją Rekrutacyjną.

7.     Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu.

 

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji:
Zał. 1 – Formularz Zgłoszeniowy dla uczniów. (dostępny w sekretariacie szkoły)

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 27 Sierpień 2022 15:00
Rozmiar tekstu:

Szanowni rodzice i uczniowie

Dyrekcja Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim informuje, 
iż uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się w dniu

1 września 2022r. o godz. 9.30

 
SZKOŁA Z TRADYCJĄ ...:::...http://www.szkolazdumka.pl PDF Drukuj Email
Wpisany przez Teresa Januszko   
Wtorek, 28 Lipiec 2009 15:15
Rozmiar tekstu:
Tym, co nadaje szczególny charakter naszej szkole jest kultywowanie tradycji, które kształtuje świadomość narodową uczniów. Tradycja szkoły jest obecna w codziennej pracy. W czasie całej edukacji młodzież poznaje historię, geografię, kulturę i język swoich przodków. Życie w szkole nie ustaje wraz z ostatnim dzwonkiem, ale trwa do późnych godzin popołudniowych. Wtedy odbywają się różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne. Dobra atmosfera, życzliwy stosunek nauczycieli do młodzieży przekłada się na jej aktywność w życiu szkoły. Największą popularnością cieszy się Zespół Pieśni i Tańca „Dumka”, który jest chlubą i wizytówką naszej placówki. Podczas prób zespołu uczniowie obcują z bogatą kulturą ukraińską, zwyczajami, obrzędami, tańcem i pieśnią. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą również w zajęciach grupy wokalnej „Żurawka”.
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2

Dziś:

04-10-2022

Certyfikaty:

No images

BIP

Wyszywanka ...

 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...

My na facebook'u...